MINISTRANTI A AKOLYTÉ

Vedoucím ministrantů je Zdeněk Kopčil. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou výjimečných akcí vedoucímu pomáhá Honza Haas z Machové a Jirka Hradil z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

V současnosti v našich kostelích působí ministranti:

Tobiáš Batěk, Ondřej Brázdil, Jonáš Černohous, Jan Haas, Jiří Hradil, Jan Antonín Jurášek, Zdeněk Kopčil, Jan Krásný, David Krásný, Jiří Matulík, Matyáš Minařík, Josef Němec, Radim Potočný, Josef Svoboda, Patrik Venený, Antonín Žůrek.

Více informací najdete také na stránkách našich ministrantů https://ministranti-myslocovice.webnode.cz/

Akolyta podává při mši svaté přijímání, v naší farnosti tuto činnost vykonává pan Josef Němec a Jan Haas. K této službě je třeba absolvovat pastorační kurz a poté splňovat další požadavky včetně pravidelných duchovních cvičení, na základě nichž dostává akolyta od ordináře pověření podávat svaté přijímání.

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší mysločovické farnosti ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.

Rozpis na mše sv. v týdnu

  • Mysločovice – pátek – Tobiáš Batěk, Patrik Veneny, Pepík Svoboda, Jiří Matulík, Zdeněk Kopčil (Honza Krásný)
  • Sazovice – středa – Pavel Šesták, Radim Potočný, Tonda Jurášek
  • Míškovice – Tonda Žůrek, ROZPIS

Akce pro ministranty

Arcidiecézní setkání ministrantů

Všichni ministranti olomoucké arcidiecéze jsou zváni na setkání, které pro ně v rámci oslavy Roku sv. Josefa v sobotu 4. září 2021 pořádá v Cholině spolek Ministranti ADO.

Program začíná příjezdem účastníků a registrací (9.00), následuje pontifikální mše svatá (10.00) a po jejím skončení bohatý program v rozlehlém areálu místní fary i okolí (oběd zajištěn). Pro ministranty starší 14 let je připraven alternativní program. Zakončení přibližně v 15.30.

S sebou: ministrantské oblečení, svačinu a pití, kartičku zdravotní pojišťovny a účastnický příspěvek 50 Kč. Přihlašování je možné do 31. srpna. Přihlášku ovšem nevyplňujte jednotlivě, ale společně za celou farnost (může tak udělat duchovní správce, anebo jím pověřený vedoucí ministrantů nebo plnoletá osoba, která bude ministranty na setkání doprovázet: je třeba uvést na něj kontakt). Rozlišujte prosím počty mladších a starších ministrantů kvůli částečně odlišnému programu.

Modlitba za setkání

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty sis nás vyvolil k ministrantské službě,
abychom byli tvými služebníky u oltáře,
horlivými a poctivými v konání posvátné služby;
dej, pokorně prosíme, abychom k tobě pevněji přilnuli
a ochotněji ti sloužili;
i nadále nás provázej svým požehnáním
na přímluvu našich patronů
svatého Tarsicia a svatého Václava,
ať se dobře připravíme a prožijeme Ministrantské setkání
a po návratu do svých domovů
ať slovy i skutky vydáváme svědectví o tom,
co jsi nám prokázal.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Zdroj: ministranti.info

Letak_MINADO_2021