EUCHARISTIE

„Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“

Matouš 26,26-28

Svatá Eucharistie je svátost, ve které Ježíš Kristus za nás dává své tělo a krev – sám sebe, abychom se také my odevzdali v lásce jemu a abychom se s ním sjednotili ve svatém přijímání. V Eucharistii přijímáme Kristovo tělo a stáváme se jeho tajemným tělem. Slavení Eucharistie se stává zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.

Youcat – katechismus pro mladé

Poprvé přijmout Eucharistii může jen pokřtěný katolík, který se na první přijetí této svátosti připravoval s knězem. Součástí přípravy je také první svátost smíření.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Děti ve 3. třídě, které navštěvují alespoň 2. rok hodiny náboženství, se připravují na 1. sv. přijímání v rámci výuky náboženství ve škole a dále v rámci katechezí spolu s rodiči ve středu po mši sv. na faře. Součástí přípravy na 1. sv. přijímání je také účast na mši sv. v pátek.