KŘEST

“Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen…” 
Marek 16,16

Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, zahrnuje nás do jeho výkupné smrti na kříži, a tak nás vysvobozuje z moci hříchu, očišťuje od všech osobních hříchů a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých k životu, který nekončí. Každý člověk, který ještě není pokřtěný, může přijmout křest. Jediným předpokladem křtu je víra, která při křtu musí být veřejně vyznána. 

Youcat – katechismus pro mladé

Křest je modlitba spojená s obřadem ponoření nebo polití vodou. Toto jednoduché gesto je však znamením hlubší skutečnosti, která se odehrává v lidském nitru. Křest je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem je člověk navždy spojen s Ježíšem a jeho obětí na kříži. Stává se Božím dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny hříchy.

Pro křest se musí člověk svobodně rozhodnout. V případě malého dítěte toto rozhodnutí dělají rodiče jako jeho zástupci.

Co dělat, když chci přijmout křest?

Kdo v sobě vnímá touhu být pokřtěn, může vyhledat nejbližšího kněze, se kterým se domluví na dalších podrobnostech. Samotnému křtu obvykle předchází období příprav, tzv. katechumenát. V něm člověk blíže poznává Krista a křesťanský život.

Křest dětí

Církev také umožňuje křtít malé děti. Jako totiž rodiče touží dát svému dítěti to nejlepší a neustále mu nabízejí lásku nebo mu dávají vzdělání a výchovu, podobně mohou pro své dítě žádat křest. Ten dá dítěti nový Boží život a zařazuje je do společenství církve.

Křest dětí však předpokládá a vyžaduje, že je rodiče budou vychovávat v křesťanském životě. Boží život je totiž v člověku jako semínko, které je potřeba dále rozvíjet, aby mohlo růst a přinášet plné ovoce.

Chtějí-li rodiče nechat dítě pokřtít, mohou si promluvit s knězem ve své farnosti.

Obřad křtu je pak popsán krok za krokem na stránkách www.liturgie.cz

Dítě může být pokřtěno při mši sv. nebo i mimo ni při zvláštní bohoslužbě.

Kdo je to kmotr?

Kmotr, který je také přítomný při křtu, pomáhá dítěti v křesťanském životě. Kmotr má být proto dobrý věřící, aby tuto úlohu dokázal plnit.

Převzato z cirkev.cz/cs/svatosti